Search
Close this search box.

Term of Use

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ Evergreen Container Terminal (Thailand) Ltd

(ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) โปรดอย่าใช้ [https://www.ectt.co.th/] ต่อไปหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

เว็บไซต์นี้ดำเนินการและดูแลโดย Evergreen Container Terminal (Thailand) Ltd. t (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทุกประการและไม่มีข้อจำกัด และคุณได้ตกลงที่จะผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในนามของบริษัทฯหรือหน่วยงานอื่น เป็นที่รับทราบโดยชัดแจ้งว่าคุณมีอำนาจเต็มและเพียงพอในการผูกมัดหน่วยงานนั้นและบริษัทในเครือกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งในกรณีนี้ “ผู้ใช้” จะหมายถึง นิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือ

เราอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้มีข้อผูกมัดตามการแก้ไขดังกล่าว ดังนั้นควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานที่ปรับปรุงใหม่

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าเวลาใดหรือในช่วงเวลาใดก็ตาม

เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความเที่ยงตรงของข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้มีความเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีหรืออ้างถึงในเว็บไซต์นี้อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งไม่ถือเป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไม่ว่าในกรณีหรือเหตุการณ์ใดๆ เราหรือบริษัทในเครือของเรา หุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทนใดๆ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”) จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร ข้อผิดพลาด การละเว้น ความไม่ถูกต้อง หรือการใช้ในทางที่ผิด ไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง โดยมิได้ตั้งใจ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ ความไว้วางใจ หรือประสิทธิภาพของข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่ให้ไว้ ในหรือจัดส่งจากเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้รับผิดชอบทั้งหมดและความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้

อีคอมเมิร์ซ

เราให้บริการอีคอมเมิร์ซที่สะดวกสบายผ่านทางเว็บไซต์: https://www.shipmentlink.com/ (ต่อไปนี้เรียกว่า “SHIPMENTLINK”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ SHIPMENTLINK  และอ้างอิงถึงข้อกำหนดในการให้บริการของ SHIPMENTLINK สำหรับฟังก์ชันบางอย่างของ SHIPMENTLINK คุณจะต้องลงทะเบียน และโปรดทราบว่าพื้นที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านบน SHIPMENLINK มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ความคิดเห็น

ข้อมูล ข้อคิดเห็น และ/หรือคำแนะนำใดๆ ที่ผู้ใช้แต่ละรายมอบให้กับเว็บไซต์นี้จะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการและอาจนำไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ภายในขอบเขตของผู้ให้บริการและกิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นและ/หรือคำแนะนำเหล่านี้จะไม่ถือเป็นความลับ

ความปลอดภัย

ผู้ให้บริการไม่รับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้แก่ผู้ใช้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้มีข้อควรระวังที่ปรับปรุงเป็นประจำ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่ตรงตามมาตรฐานขั้นต่ำในปัจจุบันสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ทั้งผู้ให้บริการหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ถือว่าหรือยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อไวรัสหรือรายการอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำลายล้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้ใช้เนื่องจาก ผู้ใช้เข้าถึง ใช้ และ/หรือเรียกดูเว็บไซต์นี้และบริการใด ๆ หรือดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ และสิ่งใดก็ตามจากเว็บไซต์นี้

ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือสิ่งใดๆ อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อย่างไม่เป็นธรรมของบุคคลที่สาม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ ผู้ให้บริการรักษาและเป็นเจ้าของชื่อ สิทธิ์ ผลกำไร และผลประโยชน์ใดๆ ของเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือบริการ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือสิทธิ์ในการออกแบบ ความลับทางการค้าและข้อมูลลับ และสิทธิ์ที่คล้ายกันที่มีอยู่ในพื้นที่ใด ๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคต และผลงานลอกเลียนแบบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ ชื่อโดเมน โดเมนย่อย เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด สิทธิ์ทางศีลธรรมและผลประโยชน์ที่คล้ายกันทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการที่นำเสนอ

ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหรืออนุญาตในข้อกำหนดการใช้งาน การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำซ้ำจากข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้มาจากเว็บไซต์ หรือการคัดลอก แจกจ่ายซ้ำ ตีพิมพ์หรือส่งต่ออื่น ๆ

2-20-67-thai-com